Regulamin sklepu internetowego Wielki Pan

I.    Postanowienia Ogólne,

1.    Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Wielki Pan działającym pod adresami: www.duzerozmiary.info, www.wielkipan.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a)    Sprzedawcy – rozumie się przez to Firma Handlowo Usługowa „J&M” Monika Kosik z siedzibą w Trojaczkowicach 29 p, NIP 9462416320 REGON 060720957,
b)    Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
c)    Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy Wielki Pan prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.duzerozmiary.info
d)    Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
e)    Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
f)    Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z kilkoma dostawcami np. z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,
g)    Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
h)    Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary  złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.    Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4.    Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

5.    Sprzedawca do każdego zamówienia wystawia dowód sprzedaży, a na życzenie Klienta fakturę VAT.

II.    Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.    Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
a)    wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła), dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
b)    wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
c)    zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.

2.    Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.

3.    Login i hasło mają charakter poufny.

4.    Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 

5.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

6.    Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

III.    Realizacja Zamówień

1.    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem dostępności Towaru oraz prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Tylko Zamówienia potwierdzone e-mailem zwrotnym będą realizowane.

2.    W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym od Sprzedawcy e-mailu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie gdy Sprzedawca potwierdzi dostępność objętego Zamówieniem Towaru, a Klient prześle potwierdzenia Zamówienia.

3.    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a)    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b)    co do których nie dokonano potwierdzenia,
c)    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

6.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.

7.    Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
a)    zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą,
b)    potwierdzenia Zamówienia przez Klienta w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

8.    Z zastrzeżeniem ust. 9 Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym.

9.    Na wyraźne życzenie Klienta wyrażone w Zamówieniu Towar objęty Zamówieniem może zostać odebrany przez Klienta osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru, w sklepie firmowym Wielki Pan w Lublinie przy ul. Krochmalna 28.

10.    Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym okręconym w zdaniu pierwszym.

11.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

12.    Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
 

 IV.    Zasady płatności

1.    Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a)    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b)    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c)    kartą kredytową  - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,
d)    gotówką w przypadku odbioru osobistego Towaru u Sprzedawcy.  

2.    W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
-    imię i nazwisko albo firmę Klienta,
-    numer Zamówienia.

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

47 1140 2004 0000 3102 7208 6020
Firma Handlowo Usługowa J&M Monika Kosik
Trojaczkowice 29
24-220 Niedrzwica Duża

3.    W przypadku gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4.  Przy zamówieniach powyżej 300zł i płatności z góry przelewem na konto lub za pośrednictwem serwisu PayU Sprzedawca pokrywa koszty transportu zakupionych Towarów do Kupującego. Nie dotyczy wysyłki za granice kraju.

5.    Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie handlowym partnera Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

V.    Dostawa zamówionego Towaru

1.    Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy tj. firmy Patron Service. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

2.    Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo przesłania Towaru w terminie 14 dni od zdarzeń wskazanych w zdaniu pierwszym, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany wydłużonym terminem dostawy może zrezygnować z Zamówienia.

3.    Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

4.    Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w punkcie handlowym partnera Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym partnera Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

5.    Wszystkie przesyłki zawierające Towary są pakowane starannie przy pomocy taśmy. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzoną taśmą wskazującą na ingerencję osób trzecich, Klient powinien w miarę możliwości  odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

VI.    Zwrot zakupionego Towaru

1.    Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, którego wzór zawarty jest w Formularzu Zwrotu w terminie 14dni od dnia w którym Klient poinformował Sprzedawce o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na adres sklep@duzerozmiary.info.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki towarów od Sprzedawcy do Klienta jak i od Klienta do Sprzedawcy, traktowane jest to jako usługa wykonana, która nie podlega zwrotowi.

3.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w ust 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4.    Procedura zwrotu produktów, forma i termin zwrotu należności opisana jest w zakładce Zwrot towaru.

VII.    Reklamacja Towaru

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII ust. 2.

2.    Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz oryginałem dowodu zakupu na adres:
a)    Sklep Wielki Pan – z dop. REKLAMACJE
       ul. Krochmalna 28
       20-401 Lublin

3.    Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, min. numer telefonu lub adres e-mail.

4.    Klient ponosi koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy. Koszty te zostaną uregulowane po uwzględnieniu reklamacji. W sytuacji kiedy, reklamacja nie zostanie uwzględniona Klient ponosi dodatkowe koszty za odesłanie reklamowanego Towaru, w formie pobrania za pzresyłkę.

VIII.    Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.    Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2.    Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

IX.    Ochrona danych osobowych

1.    Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2.    Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3.    Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

X.    Polityka Cookies

1.    Sprzedający może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez klienta z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

XI.    Postanowienia końcowe

1.    We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność  z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

3.    Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.